Gebruiksvoorwaarden voor eindgebruikers

  1. Het gebruik van deze Findwhere-App is onderworpen aan bepaalde gebruiksvoorwaarden en vormt als zodanig een bindende overeenkomst tussen u als Eindgebruiker en Findwhere B.V., gevestigd in Nederland. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, tenzij dat in strijd met wetgeving, die in dat geval zal prevaleren.
  2. Door het installeren van deze app en/of het registreren van de Findwhere-App op het Findwhere-Platform (gezamenlijk te noemen de ‘Software’) dat door uw Gebruikersorganisatie wordt gebruikt, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden omvatten de voorwaarden die zijn overeengekomen tussen uw Gebruikersorganisatie en Findwhere. Raadpleeg uw Gebruikersorganisatie wanneer u meer wilt weten over deze voorwaarden. Uw Gebruikersorganisatie zal normaliter uw werkgever zijn of de organisatie waarvoor u werkt, en heeft u verzocht om de Findwhere-App te installeren voor uw werkzaamheden of in het kader van de contractuele voorwaarden die van toepassing zijn op uw relatie met de Gebruikersorganisatie.
  3. Houd er rekening mee dat deze app gebruikersgegevens verzamelt en bewaart, waaronder persoonsgegevens. Welke gegevens worden verzameld, hangt af van de configuratie die is ingesteld door de Gebruikersorganisatie op wiens naam u deze app heeft geregistreerd. Raadpleeg uw Gebruikersorganisatie voor meer informatie.
  4. Findwhere verwerkt uw persoonsgegevens namens en in opdracht van uw Gebruikersorganisatie. Neem contact op met uw Gebruikersorganisatie voor meer informatie over welke informatie door Findwhere wordt verzameld in opdracht van uw Gebruikersorganisatie.
  5. Tenzij deze bepaling op grond van toepasselijke wetgeving niet is toegestaan, mag de Eindgebruiker geen vordering instellen tegen Findwhere ter zake van het gebruik van de Software of de Diensten en dient de Eindgebruiker Findwhere te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor iedere vordering. Findwhere mag zich in rechte beroepen op deze verklaring van de Eindgebruiker.
  6. U heeft niet het recht en het is u niet toegestaan, noch mag u een andere partij toestaan, om de broncode van alle of een deel van de Software te decompileren, demonteren, decoderen of reverse-engineeren, of om op andere wijze te trachten deze broncode te achterhalen of reproduceren, of om wijzigingen, revisies, uitbreidingen, verbeteringen, updates enz. van enigerlei aard in de Software aan te brengen, en u dient alle redelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat het voorgaande wordt gedaan door personen over wie u redelijkerwijs zeggenschap heeft.
  7. Het is verboden om de Software en/of de Dienst te gebruiken in het kader van activiteiten die niet legaal zijn in het rechtsgebied waar u woont of de Software of de Dienst gebruikt.