EMS: Betrouwbare Partner van de Beveiliging

Directe communicatie, overzicht in chaotische situaties en een adequate reactie bij calamiteiten met behulp van EMS van Findwhere.

“Bij een calamiteit is de assistentie van het interne responsteam onvoldoende, waardoor het beveiligingsteam meer taken op zich moet nemen. Hierdoor is het lastiger om adequaat te reageren.”

Bij een calamiteit dient het interne responsteam van een organisatie de beveiliging te assisteren om een goede afloop te bewerkstelligen. Regelmatig verloopt de samenwerking tussen beide partijen moeizaam, vaak door een gebrek aan parate kennis en overzicht. Hierdoor ontstaan veiligheidsrisico’s die voorkomen kunnen worden.

Bekijk de oplossing

E-learning

Waar de beveiliging van een organisatie fulltime bezig is met bedrijfsveiligheid, geldt dit niet voor BHV’ers en andere hulpverleners binnen de organisatie. Dit leidt vaak tot een gebrekkige parate kennis die tot uiting komt tijdens een noodrespons. EMS beschikt daarom over een uitgebreide E-learning module waarmee gebruikers op ieder moment kennis kunnen bijspijkeren en opfrissen. Dit verbetert de respons en onderlinge samenwerking tijdens noodgevallen en verkleint de kans op escalatie.

Informatie

Met een centrale locatie voor alle informatie omtrent bedrijfsveiligheid, wordt de parate kennis van alle gebruikers vergroot. De E-learning modules kunnen gepersonaliseerd worden om tot in detail aan te sluiten op alle mogelijke risico’s die bestaan binnen de organisatie. Dit vergroot de interne betrokkenheid bij het verbeteren van de bedrijfsveiligheid, leidt tot een betere samenwerking tussen hulpverleners en zorgt ervoor dat werknemers beter weten welke risico’s bestaan en hoe men hiermee moet omgaan.

“Bij een noodgeval verloopt het alarmeren omslachtig. Vaak moet iemand fysiek een melding doorgeven, omdat we niet over de juiste middelen beschikken om een noodgeval elektronisch door te melden.”

Wanneer iedere seconde telt, is snelle, gerichte communicatie tussen beveiligers, BHV’ers en andere hulpverleners essentieel. Bij veel organisaties vormt de communicatie een knelpunt door afwezigheid van de juiste middelen. Dit vertraagt de respons en heeft een negatieve invloed op de onderlinge samenwerking.

Bekijk de oplossing

Communicatie

EMS van Findwhere maakt het mogelijk om op diverse manieren te communiceren met andere hulpverleners. Met behulp van de app kan onder meer gebruik gemaakt worden van tekstberichten, foto’s, videochat, push-to-talk en spraakberichten. Op deze manier kan in iedere situatie duidelijk gecommuniceerd worden en kan de noodrespons in een kortere tijd opgezet worden. Hierdoor kan het risico op verdere escalatie verkleind worden en kan de beveiliging effectiever samenwerken.

Snelheid

Een snelle responstijd van hulpverleners kan levens redden in een noodsituatie. EMS is een alles-in-één platform dat communicatie stroomlijnt en iedere gebruiker helpt om de juiste stappen te zetten bij een calamiteit. Dankzij de gebruiksvriendelijke opzet van EMS kan de responstijd bij noodgevallen drastisch verlaagd worden. Hulpverleners kunnen dankzij de verschillende communicatiemogelijkheden van EMS sneller worden ingelicht dan bij het gebruik van portofoons of andere hulpmiddelen.

“Het ontbreekt aan afstemming tussen de protocollen van het beveiligingsteam en het BHV-team. Hierdoor is het lastiger om effectief en doelgericht te handelen bij een calamiteit.”

Binnen veel organisaties hanteert het beveiligingsteam andere protocollen dan het BHV-team. Door dit gebrek aan afstemming verloopt de onderlinge samenwerking vaak stroef en kan er tijdens calamiteiten onduidelijkheid ontstaan die kan leiden tot gevaar voor de betrokkenen.

Bekijk de oplossing

Protocollen

EMS van Findwhere vormt een centraal platform waarop protocollen bewaard kunnen worden voor iedere mogelijke noodsituatie binnen de organisatie. Dankzij deze centralisatie kunnen protocollen eenvoudiger op elkaar worden afgestemd. Bij een calamiteit wordt het bijpassende protocol direct getoond aan alle betrokkenen. Hierdoor weet iedereen welke stappen ondernomen moeten worden en kan er een gerichte, adequate respons worden opgezet.

Optimalisatie

Binnen iedere organisatie bestaan andere risico’s, die elk een specifieke respons vereisen bij escalatie. Met EMS is het mogelijk om voor iedere mogelijke noodsituatie een gericht protocol te ontwikkelen. Protocollen zijn via het platform eenvoudig aan te passen op basis van wijzigingen binnen de organisatie, het werkveld of eerdere ervaringen. Protocollen kunnen zo continu geoptimaliseerd worden om de bedrijfsveiligheid te garanderen.

“Bij ernstige calamiteiten is opschalen soms noodzakelijk, maar dit verloopt via te veel schakels. Dit levert vertragingen op die niet gepermitteerd kunnen worden.”

Wanneer een noodgeval toeneemt in ernst, moet er adequaat opgeschaald kunnen worden om risico’s en schade te minimaliseren. Opschalen verloopt in de praktijk echter vaak rommelig en traag, waardoor er betrokkenen onnodige risico’s lopen.
Bekijk de oplossing

Alles-in-één platform

EMS is een alles-in-één platform dat een totaaloplossing biedt bij een noodrespons. Met behulp van EMS heeft de beveiliging een communicatiemiddel, protocol, plattegrond, alarmknop en de mogelijkheid om op te schalen op één platform. Hierdoor kan er direct gereageerd worden bij een escalatie en verloopt opschaling soepel en snel. EMS draagt zo bij aan een veiligere werkomgeving waarbij de beveiliging optimaal haar werk kan doen.

Verbonden

Hoewel EMS de directe oplossing biedt voor diverse veiligheidsvraagstukken, moet er ook gebruik gemaakt worden van externe veiligheidsmaatregelen en -diensten. EMS kan verbonden worden met onder meer alarminstallaties, brandinstallaties en externe hulpdiensten. Dankzij deze naadloze verbindingen werkt de veiligheidsorganisatie optimaal en kan in iedere situatie snel en adequaat opgetreden worden met EMS.